Меню Закрити

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ПОГОДЖЕНО

 

Голова ППО

____________Наталя КУЧЕР 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31.08.2022р. №46-о

Директор школи

_______________ Михайло ГУЗУН 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, основних нормативних документів з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у Житомирській міській школі хореографічного мистецтва.  

2.У школі хореографічного мистецтва трудова дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3.Правила погоджені з профспілковим комітетом, затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи школи.

4.Усі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом школи.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

5.Працівники реалізують право на працю укладанням трудового договору, який оформляється наказом директора відповідно до чинного законодавства.

6.При прийнятті на роботу особа, яка працевлаштовується має надати:

 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
 • свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);
 • медичну книжку, оформлену у встановленому порядку.

Копії наданих документів завіряються директором школи і  залишаються в особовій справі працівника.

7.При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

8.Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором школи і залишаються в особовій справі працівника.

9.Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України пред’являють військовий квиток.

10.Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “ Про позашкільну освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року №293.

11.Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

12.Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під розписку.

На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місце роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно чинного законодавства.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на  уповноважену директором школи особу.

13.При прийомі працівника або переводі його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний :

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та колективним договором;
 • визначити працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його  необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої  санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, безпеки і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

14.При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

15.Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті).

16.Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Перед звільненням працівник, якщо він є матеріально-відповідальною особою, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через бухгалтерію школи заступнику директора з господарчої роботи або директору школи.

19.Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.

20.Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

21.Працівники мають право на :

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, прояв педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання;
 • вибір організацій, установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

22.Працівники школи зобов’язані:

 • Працювати сумлінно, виконувати навчальний режим.
 • Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності до Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, Статуту школи, посадової  інструкції.
 • Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
 • Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна.
 • Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь – яких робіт чи під час перебування на території школи.
 • Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
 1. Основні функціональні обов’язки заступників директора, викладачів хореографічних дисциплін, концертмейстерів, класних керівників, керівників гуртків, завідуючої костюмерною, швачки, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.
 2. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій  робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку.
 3. Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.
 4. Обов’язки вчителів:
 • Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.
 • Бере участь у нарадах, педрадах, засіданнях методичних об’єднаннях та інших заходах школи.
 • Учителі з’являються у школу не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.
 • Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення у навчальну частину.
 • Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення.
 • Після закінчення уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.
 • Після закінчення уроку вчитель супроводжує у роздягальню клас, в якому він вів урок.
 • Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (балетному залі) під час уроку.
 • Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
 • Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку.
 • Учитель та хореограф повинен на вимогу адміністрації школи вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 • Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі «Заміни уроків».
 • Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний  попередити про це адміністрацію школи.
 • Хореограф або класний керівник терміново повинні вжити заходи по з’ясуванню причин пропуску уроків .
 • Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.
 • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
 • Під час повітряної тривоги педагогічний працівник несе відповідальність за власну безпеку та безпеку дітей, які під його наглядом прямують в укриття.
 • Педагогічний працівник зобов’язаний після прибуття в укриття внести інформацію про кількість дітей та час заходу в укриття в спеціальний журнал обліку.Вихід із захисної споруди здійснюється тільки у разі надходження інформації про відсутність небезпеки (після уточнення ситуації в районі споруди), а також у випадках вимушеної евакуації. Після оголошення відбою повітряної тривоги педагогічний працівний перед виходом з укриття вносить інформацію про кількість дітей в журнал обліку та ставить свій підпис. 
 1. Обов’язки чергових вчителів:
 • Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.
 • Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом. Графік вивішується в учительській.
 • Чергові учителі з’являються на чергування згідно графіка.
 • Чергові вчителі слідкують за тим, щоб під час перерви дотримувався санітарно-гігієнічний режим, порядок у коридорах, на сходинках.
 • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

 1. Адміністрація школи зобов’язана:
 • Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Правил внутрішнього розпорядку.
 • Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 • Удосконалювати освітній процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, освітнього процесу.
 • Надавати відпустки всім працівникам ШХМ «Сонечко» відповідно до графіка відпусток.
 • Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році.
 • Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи.
 • Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.
 • Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові  та  безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.
 • Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.
 • Своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан освітного закладу.
 • Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 • Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.
 • Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.
 1. Адміністрація школи працює спільно з профспілковим комітетом.

 V.РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 1. Робочий час педагогічних працівників – час, призначений для здійснення освітнього процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.
 2. Відповідно до статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення освітнього процесу. Педагогічне навантаження вчителя молодших класів становить 24 години, старших класів – 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, тощо.
 3. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. №102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу VI, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, є робочим часом педагогічного працівника.
 4. У школі встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Кожен урок починається і закінчується дзвоником.

Різні збори та засідання (педагогічної ради, батьківські збори, засідання шкільних органів самоврядування) проводяться за календарним планом, затверджуваним директором у встановлені дні та години.

Розклад уроків, виховної роботи, позакласних занять, робота гуртків повинні бути вивішені на інформаційному стенді.

 1. Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора школи (Наказ про затвердження режиму роботи школи).
 2. Позакласні заняття, робота гуртків проводиться за розкладом, затвердженим на навчальний рік.
 3. Адміністрація школи встановлює тижневе педагогічне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з дотриманням принципів:
 • наступності у викладанні предметів у класах;
 • збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;
 • забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;
 • встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

   37.Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим   комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

39.Праця допоміжного та технічного персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

 1. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх тижневого навантаження до початку канікул.
 2. Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи.
 3. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.
 4. Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.
 5. Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:
 • змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
 • проводити заміну уроків без відома адміністрації школи;
 • продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.
 1. Забороняється:
 • відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
 • відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
 • входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише з дозволу директора чи його заступників;
 • знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу;
 • надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається;
 • залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

 1. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни.
 2. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:
 • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 • оголошення подяки;
 • премія;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
 1. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.
 2. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).
 3. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення.
 4. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 1. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу.
 2. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.
 3. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з засобів стягнення:
 • догана;
 • звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3, 4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про  працю України ( 322-08 ).

 1. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.
 2. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після  виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.
 2. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.
 3. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.
 4. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету школи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.
 5. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.
 6. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

VІІІ. ТЕРМІН ДІЇ

65.Правила, укладені на 2022-2023 н.р., набирають чинності з моменту затвердження наказом по школі і діє до укладення нових або перегляду цих Правил.

66.У разі реорганізації закладу, Правила зберігають чинність протягом строку, на який їх укладено, або можуть бути переглянуті за згодою колективу.

67.У разі ліквідації закладу Правила зберігають чинність протягом усього строку проведення ліквідації.

68.У разі зміни роботодавця чинність Правил зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.